Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij derden (bijv. uw huisarts).

Uw privacy wordt gewaarborgd door:

  • zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en uiteraard een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • een klein deel van de gevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • aard van de behandeling (Gestalt- of rouwtherapie, coaching)
  • de kosten van het consult

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U kunt uw dossier te alle tijde inzien